Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Výzvy

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-002

24. apríl 2020 Výzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-002:

Výzva IROP-CLLD-P782-511-003 pre PODNIKATEĽOV!

20. apríl 2020 Výzvy 4 dokumenty
Miestna akčná skupina Vršatec

Aktualizácia harmonogramu výziev IROP na rok 2020

9. marec 2020 Výzvy 1 dokument
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o príspevok na obdobie január 2020- december 2020 nájdete v priložených dokumentoch.

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-001

4. marec 2020 Výzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-001:

Malé veci okolo nás- grantový program Vetropack Nemšová, s.r.o.

2. marec 2020 Výzvy 4 dokumenty
Spoločnosť Vetropack Nemšová s.r.o. vyhlasuje grantový program na zlepšenie súčasného stavu, zveľadenie a zviditeľnenie nominovaných "Malých vecí" alebo na podporu zaujímavých, netradičných aktivít a činností spolkov, organizácii a jednotlivcov v regióne.

Aktualizácia č. 1: Výzvy IROP-CLLD-P782-512-001 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

28. február 2020 Výzvy 15 dokumentov
Miestna akčná skupina Vršatec aktualizuje vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P782-512-001 v zmysle aktualizácie. č. 1

Výzva IROP-CLLD-P782-512-002 - Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

18. február 2020 Výzvy 12 dokumentov
Miestna akčná skupina Vršatec

Výzva MAS Vršatec 028/7.5/1 - Podpora rekreačnej a turistickej infraštruktúry

17. február 2020 Výzvy 17 dokumentov
Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Harmonogram výziev z PRV 2014-2020 na rok 2020

30. január 2020 Výzvy 1 dokument
Zverejnený harmonogram výziev z PRV 2014-2020 na rok 2020

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-001

24. január 2020 Výzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-001:
ukazovatele