Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Výzva IROP-CLLD-P782-512-002 - Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

18. február 2020 Výzvy 12 dokumentov

Miestna akčná skupina Vršatec

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P782-512-002.

 

Dátum vyhlásenia: 18.02.2020

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. 18.4.2020

2. 18.6.2020

n.    Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 14. dňu príslušného mesiaca

 

Dátum uzavretia:    MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.masvrsatec.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mpsr.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 16 000 EUR.

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok (ŽoPR).

 

Zoznam dokumetnov

Príloha č. 02 Inštrukcia k určeniu test podniku v ťažkostiach
Príloha č. 02b Pokyny k vyplneniu Test podniku v ťažkostiach
Príloha č. 2 VÝZVY Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č. 01 ŽoPr Splnomocnenie
Príloha č. 03 ŽoPr Úverový prísľub
Príloha č. 05 ŽoPr Udelenie súhlasu
Príloha č. 06 Rozpočet
Príloha č. 07 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie
Výzva IROP-CLLD-P782-512-002 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení
Prílohy k výzve IROP-CLLD-P782-512-002
Vzor zmluvy s realizátorom stratégie_MIRRI
Test Podniku v ťažkostiach

ukazovatele