Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Výzva MAS Vršatec 028/7.5/1 - Podpora rekreačnej a turistickej infraštruktúry

17. február 2020 Výzvy 17 dokumentov

Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Vršatec) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 17.02. 2020 do 28.05.2020. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0908 505 618, masvrsatec@masvrsatec.sk.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia:   17.2.2020

Dátum uzavretia:     28.5.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 50 881,50€
za zdroj ŠR: 16 960,50 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Vršatec

 Podrobné informácie ohľadom výzvy nájdete TU.

 

Zoznam dokumetnov

Príloha č. 2b Projekt realizácie
Príloha č. 4b Vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 6b Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace kritéria
priloha č 5b oznamenie o spatvzatí zonfp
priloha c 8a stavebny rozpočet
priloha c 13a čestné vyhlásenie k VO
priloha c 16a metodický pokyn k sociálnemu VO
príloha c 17b informácia pre žiadateľov
príloha c 19b metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci
priloha c 21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
príloha č. 22b formulár žiadosti o výpis z registra trestov verzia 1-2
príloha č. 24b koordinácia synergických účinkov a komplementarit medzi EŠIF
príloha č. 27a usmernenie PPA č. 10/2017 aktualizácia č. 1
Príručka pre prijímateľa NFP Leader verzia 1.2
Výberové a hodnotiace kritériá pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD
Výzva MAS_028/7.5/1
príloha č. 15a dokumentácia VO žiadateľ verzia 1.2

ukazovatele