Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod 2 výzvy ukončené!

2 výzvy ukončené!

5. november 2019 Novinky 0 komentárov
2 výzvy ukončené!

Miestna akčná skupina MAS Vršatec vyhlásila v letných mesiacoch,  7. a 12. júna dve výzvy:

1. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie Stratégie CLLD MAS Vršatec z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

2. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácii Stratégie CLLD MAS Vršatec z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov  vrátane investícii do energie  z obnoviteľných zdrojov a úspor energie .

Obidve výzvy boli ukončené 31.0.2019

Do vyhlásených výziev sa zapojilo 16 členských obcí.  V podopatrení 7.4 kancelária MAS Vršatec prijala 8 žiadostí o nenávratný  finančný príspevok, konkrétne od obcí: Borčice, Bolešov, Červený Kameň, Dolná Súča, Ilava a Nemšová, Skalka nad Váhom a Vršatské Podhradie.

Do podopatrenia 7.2 sa prihlásili a do kancelárie MAS Vršatec včas podľa pokynov bolo doručených tiež 8 žiadostí o nenávratný finannčný príspevok. Zapojené obce sú nasledujúce: Dulov, Hrabovka, Kameničany, Krivoklát, Nemšová, Pruské , Slavnica. Zamarovce.

 Po prijatí žiadostí nasleduje v kancelárii MAS Vršatec zaujímavá práca, a to hodnotenie projektov. Po administratívnom overení žiadostí MAS zabezpečí odborné hodnotenie projektov.  Tešíme sa na spoluprácu!

 

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele