Projekty

ÚvodProjekty Projekty CLLD 2014-2020

Projekty CLLD 2014-2020

24. 10. 2023 Výška schváleného príspevku: 116 710,45 Eur

Prevádzkové náklady a náklady na oživenie III - MAS Vršatec

Miestna akčná skupina Vršatec začala s realizáciou projektu „Prevádzkové náklady a náklady na oživenie III - MAS Vršatec" (kód projektu 309190DHK6) podporeného z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
25. 1. 2021 Výška schváleného príspevku: 107 750,00 Eur

Financovanie prevádzkových nákladov II

Miestna akčná skupina Vršatec začala s realizáciou projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD“ (kód projektu 302051ANH1) podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.
16. 11. 2020 Výška schváleného príspevku: 579 625,27 Eur

MAS Vršatec - Financovanie implementácie stratégie CLLD

Miestna akčná skupina Vršatec začala s realizáciou projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD“ (kód projektu 302051ANH1) podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.
7. 10. 2020 Výška schváleného príspevku: 33 000,00 Eur

Podpora na animácie a oživenie

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie MAS Vršatec aj prostredníctvom dostatočného pokrytia animačných nákladov. Financovanie nákladov na animácie , na propagáciu, informovanie širokej verejnosti  a výmenu informácií medzi miestnymi aktérmi bude mať pozitívny vplyv na rozširovanie vedomostí a zručnosti pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác. Projekt prispeva k napĺňaniu fokusovej oblasti 6B. Celkové náklady na prevádzkové náklady a náklady na animácie (oživenie) nepresahujú 20% celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja. Náklady na animácie  sú 15,15 % z celkových nákladov na chod MAS a animácie.
15. 1. 2019 Výška schváleného príspevku: 131 780,48 Eur

Financovanie prevádzkových nákladov

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200