Projekty

ÚvodProjekty Projekty CLLD 2014-2020 Podpora na animácie a oživenie

Podpora na animácie a oživenie

7. október 2020 Výška schváleného príspevku: 33 000,00 Eur

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie MAS Vršatec aj prostredníctvom dostatočného pokrytia animačných nákladov. Financovanie nákladov na animácie , na propagáciu, informovanie širokej verejnosti  a výmenu informácií medzi miestnymi aktérmi bude mať pozitívny vplyv na rozširovanie vedomostí a zručnosti pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác. Projekt prispeva k napĺňaniu fokusovej oblasti 6B. Celkové náklady na prevádzkové náklady a náklady na animácie (oživenie) nepresahujú 20% celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja. Náklady na animácie  sú 15,15 % z celkových nákladov na chod MAS a animácie.

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200