Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Výzvy

Výzva IROP-CLLD-P782-512-004 Učebne základných škôl

16. jún 2020 Výzvy 4 dokumenty
Miestna akčná skupina Vršatec

Výzva na odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 028/6.4/1

2. jún 2020 Výzvy 1 dokument
Miestna akčná skupina Vršatec   v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD ) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od  2. 6. 2020 do 31. 7. 2020 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov  ŽoNFP  pre podopatrenie 6.4 -  Podpora na investície do vytvárania  a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Výzva na odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 028/7.5/2

2. jún 2020 Výzvy 1 dokument
Miestna akčná skupina Vršatec   v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD ) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od  2. 6. 2020 do 31. 7. 2020 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov  ŽoNFP  pre podopatrenie 7.5 -  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácii a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné  využitie (mimo Bratislavský kraj)

Výzva MAS Vršatec MAS 028/6.4/1 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

26. máj 2020 Výzvy 5 dokumentov
Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Predĺženie termínu výzvy MAS 028/7.5/2 - Podpora rekreačnej a turistickej infraštruktúry

11. máj 2020 Výzvy 1 dokument
Miestna akčná skupina oznamuje, že predĺžila uzávierku výzvy: MAS_028/7.5/2

Výzva IROP-CLLD-P782-512-005 - Komunitné sociálne služby

30. apríl 2020 Výzvy 4 dokumenty
Miestna akčná skupina Vršatec

Výzva IROP-CLLD-P782-511-003 pre PODNIKATEĽOV!

20. apríl 2020 Výzvy 4 dokumenty
Miestna akčná skupina Vršatec

Aktualizácia harmonogramu výziev IROP na rok 2020

9. marec 2020 Výzvy 1 dokument
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o príspevok na obdobie január 2020- december 2020 nájdete v priložených dokumentoch.

Malé veci okolo nás- grantový program Vetropack Nemšová, s.r.o.

2. marec 2020 Výzvy 4 dokumenty
Spoločnosť Vetropack Nemšová s.r.o. vyhlasuje grantový program na zlepšenie súčasného stavu, zveľadenie a zviditeľnenie nominovaných "Malých vecí" alebo na podporu zaujímavých, netradičných aktivít a činností spolkov, organizácii a jednotlivcov v regióne.

Aktualizácia č. 1: Výzvy IROP-CLLD-P782-512-001 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

28. február 2020 Výzvy 19 dokumentov
Miestna akčná skupina Vršatec aktualizuje vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P782-512-001 v zmysle aktualizácie. č. 1
< predchádzajúce
ukazovatele