Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Výzvy

Zverejnenie harmonogramu výziev IROP na rok 2020

31. október 2019 Výzvy 1 dokument
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o príspevok na obdobie január 2020- december 2020 nájdete v priložených dokumentoch.

Výzva IROP-CLLD-P782-512-001

22. október 2019 Výzvy 13 dokumentov
Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P782-512-001.

Zmena termínu ukončenia Výzvy MAS 028/7.4

4. október 2019 Výzvy 2 dokumenty
Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS 028/7.4 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy na 31.10.2019. 

Zmena termínu ukončenia Výzvy MAS 028/7.2/2

4. október 2019 Výzvy 2 dokumenty
Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS 028/7.2/2 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy na 31.10.2019. 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP

26. júl 2019 Výzvy 1 dokument
Výkonný orgán MAS Vršatec dňa 25.7.2019 schválil  Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok v časti IROP. 

Výzva na odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 028/7.2

12. jún 2019 Výzvy 1 dokument
Miestna akčná skupina Vršatec   v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD ) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od  12. 6. 2019 do 30. 8. 2019 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov  ŽoNFP  pre podopatrenie 7.2 -  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania  všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov  vrátane investícii do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Výzva MAS 028/7.2/2

12. jún 2019 Výzvy 15 dokumentov
Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Výzva MAS 028/7.4

7. jún 2019 Výzvy 15 dokumentov
Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Výzva na odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 028/7.4

7. jún 2019 Výzvy 1 dokument
Miestna akčná skupina Vršatec   v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD ) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od  7. 6. 2019 do 30. 8. 2019 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov  ŽoNFP  pre podopatrenie 7.4 -  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
< predchádzajúce
ukazovatele