Projekty

ÚvodProjekty Projekty spolupráce

Projekty spolupráce

14. 10. 2022 Výška schváleného príspevku: 18 122,00 Eur

Kouzlo příběhů

Cieľom projektu je prepojiť našich miestnych a partnerových historikov, pamätníkov a ľudí, ktorí poznajú príbehy a rozprávky z regiónu. Tieto príbehy budú spísané a vydané v knihe povestí, v ktorej sa budú skvieť diela miestnych detí zo základných škôl na území. Príbehy budú nahrané do QR kódov, ktoré sa budú nachádzať priamo na turistických trasách na bodoch záujmu, v knihe povestí a v turistických brožúrach z daných území.Hlavným cielom projektu je posilnenie súnaležitosti najmä mladej generácie s územím a zaistiť prenos príbehov medzi generáciami.Príjemcom dotácie je Miestna akčná skupina Hříběcí hory, z.s. a MAS Vršatec je hlavným cezhraničným partnerom projektu.
17. 1. 2022 Výška schváleného príspevku: 20 769,00 Eur

"Společne k lepší propagaci"

Cieľom projektu je využiť veľký záujem o novovybudované úseky cyklotrás ku smerovaniu cyklistov k návšteve kultúrnych a prírodných zaujímavostí, nielen pozdĺž týchto cyklotrás, ale aj v širšom prihraničnom regióne.
8. 12. 2020 Výška schváleného príspevku: 73 499,17 Eur

Ukončenie projektu Vidiek bez hraníc

Miestna akčná skupina Vršatec ukončila projekt „Vidiek bez hraníc“ (kód projektu 304031D043) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020. Cezhraničný projekt sa realizoval v spolupráci s Kopaničiarsky región -MAS, MAS Moravský kras z.s., MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. v období august 2017 – október 2018.Celkový rozpočet projektu bol 73 499,17 €, pričom pozostával zo zdrojov EÚ  62 474,28 €, zo ŠR SR 3 683,40 € a z vlastných zdrojov partnerov 5508,24€.
5. 3. 2018 Výška schváleného príspevku: 17 146,25 Eur

INTERREG V-A SK/ CZ Vidiek bez hraníc

2. 9. 2015 Výška schváleného príspevku: 79 800,00 Eur

Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via

Do prípravy projektu národnej spolupráce  sa zapojili dvaja partneri : MAS - Občianske združenie pre rozvoj mirkoregiónu „Požitavie – Širočina“  a MAS Vršatec.   Tento projekt bol financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.
13. 5. 2015 Výška schváleného príspevku: 64 000,00 Eur

Národné rozprávky a povesti – poklady národnej identity a tradícií

Ide o projekt nadnárodnej spolupráce, ktorý MAS Vršatec realizuje v spolupráci s MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví a MAS Královská stezka. Činnosti projektu sú rozdelené na viac častí. Prvá časť predstavuje súčasť podpory kultúry na území, pričom ide o spoluprácu s divadelnými súbormi. Do projektu sa zapojili súbory: DS Hugo – Pruské, DS Masky – Ilava, DS Leua – Ilava, DS Giovanni – Dolná Súča a DS Po lopate – Horná Súča. V rámci tejto časti projektu ide o nacvičenie divadelných hier, ktoré uchovávajú bohatstvo slovenskej histórie a súčasnosti. 
5. 3. 2015 Výška schváleného príspevku: 38 900,00 Eur

Vonkajšie fitnes – Športom k zdraviu

Predmetom projektu národnej spolupráce, ktorý MAS Vršatec realizovala s partnerom MAS Terchovská dolina bolo vytvorenie vonkajšieho outdoor fitness.
27. 2. 2015 Výška schváleného príspevku: 48 645,00 Eur

Zvyky a tradície na oboch stranách hranice

Ide o projekt nadnárodnej spolupráce, ktorý bol realizovaný s 5 českými MAS: MAS Vodňanská ryba, OZ Rozkvět Zahrady Jižních Čech, MAS LAG Strakonicko, MAS Česká Kanada a Blanský les – Netolicko.
27. 2. 2015 Výška schváleného príspevku: 39 500,00 Eur

Osobnosti našej histórie

Ide o projekt národnej spolupráce, ktorý MAS Vršatec realizovala v spolupráci s MAS Kopaničiarsky región.  
18. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 40 000,00 Eur

Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva a výmena skúseností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba

Projekt nadnárodnej spolupráce
18. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 20 000,00 Eur

Spoločný marketing Leadrovských skupín mikroregiónov Teplička a Vršatec

Projekt spolupráce bol navrhnutý na základe využitia možnosti návštevnosti mikroregiónu Teplička, ktorý by sa obohatil o možnosti vyžitia, ktoré ponúka región MAS Vršatec.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200