Projekty

ÚvodProjekty Projekty spolupráce INTERREG V-A SK/ CZ Vidiek bez hraníc

INTERREG V-A SK/ CZ Vidiek bez hraníc

5. marec 2018 Výška schváleného príspevku: 17 146,25 Eur

 

MAS Vršatec sa v spolupráci s MAS Kopaničiarsky región, MAS Moravský kras a MAS Vizovicko a Slušovicko zapojilo do programu Interreg V-A SK- CZ do projektu s názvom Vidiek bez hraníc (kód projektu:304031D043)

Projekt Vidiek bez hraníc bol schválený dňa 31.10.2017 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Prioritná os: 3 Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita: Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami(11b), kde vedúcim partnerom je Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, hlavný cezhraničný partner MAS Moravský Kras z.s a partnermi projektu sú MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s a miestna akčná skupina Vršatec. Všetky MAS spoločne napĺňajú cieľ zvýšenia kvality úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom projektu je zapojenie viacerých subjektov z rôznych oblastí života do odovzdávania skúseností a sieťovania medzi jednotlivými partnermi projektu a riešenie konkrétnych problematík prostredníctvom partnerstva. Projekt tak rieši problematiku nedostatočného marketingu kultúrneho a prírodného dedičstva, predaja výrobkov regionálnych producentov, trávenie voľného času na území regiónov a slabšie kapacity na získanie finančných prostriedkov na projekty spolupráce. Nosnými aktivitami sú 4 dvojdňové vzdelávacie podujatia za rovnomernej účasti zástupcov všetkých partnerov. Ďalšou aktivitou je propagácia území prostredníctvom spoločných publikácií. Výstupom budú teda 4 publikácie, z ktorých každá bude obsahovať najväčšie zaujímavosti zo všetkých regiónov na riešené problematiky.  

Každý z partnerov zorganizuje jednu zo vzdelávacích aktivít (príp. seminár či školenie) a to v problematike, v ktorej vyniká oproti ostatným partnerom. Každé podujatie bude trvať 2 dni. MAS Kopaničiarsky región tak zabezpečí spoločné školenie na zlepšenie kapacít v problematike získavania finančných prostriedkov, najmä na projekty spolupráce. MAS Vizovicko a Slušovicko zorganizuje seminár v oblasti fungovania komunitných škôl, ktorých cieľom je budovanie a kultivácia obecného partnerstva a miestnej komunity, koordinácia vzájomného celoživotného vzdelávania s využitím potenciálu miestnych občanov. Tieto podujatia sú určené hlavne pre zástupcov verejnej správy a škôl. MAS Moravský kras vyškolí drobných regionálnych producentov v oblasti marketingu predaja ich výrobkov. Zlepšiť marketingu územia a zviditeľniť jeho kultúrne a prírodné dedičstvo bude cieľom vzdelávacej exkurzie, ktorú zorganizuje MAS Vršatec. Ďalšou aktivitou je propagácia území prostredníctvom spoločných publikácií a vzájomného prepojenia internetových stránok jednotlivých partnerov. Výstupom budú teda 4 publikácie, z ktorých každá bude obsahovať najväčšie zaujímavosti zo všetkých regiónov týkajúcich riešenej problematiky.  Výstupom bude spoločná databáza, resp. zásobník projektových zámerov spolupráce dvoch a viacerých partnerov.

Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 73 499,17,- Eur  z čoho pre MAS Vršatec pripadá 17 146,25,- Eur.

 http://www.sk-cz.eu/

 Partneri  projektu:


MAS Moravský kras z.s.
679 13 Sloup 221
tel.: (+042) 511 141 674
email: masmk@seznam.cz

web:http://www.mas-moravsky-kras.cz

OZ Kopaničiarsky región MAS
M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
mobil: 0918 909 840, 0917 240 086
email: kopaniciarskyregion@mail.telekom.sk
web: www.kopaniciarskyregion.skMAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovic
Budova Městského úřadu Vizovice – kancelář č. 133
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. – ředitel společnosti
tel.: 577 599 128, email: info@masvas.cz
web: www.masvas.cz


Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27, 914 41 Nemšová
tel.: +421 (0) 32 64 01 061
email: masvrsatec@masvrsatec.sk
web: www.masvrsatec.sk

 

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200