Projekty

ÚvodProjekty Projekty spolupráce Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via

Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via

2. september 2015 Výška schváleného príspevku: 79 800,00 Eur

Do prípravy projektu národnej spolupráce  sa zapojili dvaja partneri : MAS - Občianske združenie pre rozvoj mirkoregiónu „Požitavie – Širočina“  a MAS Vršatec.   Tento projekt bol financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.

Spolupráca  prebieha už od roku 2011, odkedy sa uskutočnilo viacero stretnutí zástupcov  verejno - súkromných partnerstiev. Hneď na začiatku prípravy projektu sa zriadila koordinačná pracovná skupina , ktorá zadefinovala hlavné body a schválila postup pri príprave projektu.

Členovia koordinačnej pracovnej skupiny zhodnotili rozvojový potenciál území MAS a vybrali spoločnú tému projektu národnej spolupráce – výstavba vyhliadkových veží. Táto tematika nadväzuje na historický odkaz dopravnej cesty Magna Via zo 16. -teho storočia. Išlo o najdlhšiu poštovú a prepravnú trasu v Rakúsko – Uhorsku, na ktorej bolo 56 poštových staníc a desiatky strážnych veží. Jej trasa šla od Viedne, cez Bratislavu, Ružomberok, Prešov až na Ukrajinu a do Maďarska.   

Realizácia projektu  priniesla rozvoj cestovného ruchu a zvýšila atraktivitu území MAS „Požitavie – Širočina“ a MAS Vršatec pre obyvateľov z územia MAS ako aj návštevníkov a turistov.

Výsledkom projektu národnej spolupráce sú dve veže. Tá naša v Trenčianskej Závade (územie MAS Vršatec) a veža v Nevidzanoch (územie MAS  „Požitavie – Širočina“).

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200