Projekty

ÚvodProjekty Projekty CLLD 2014-2020 Financovanie prevádzkových nákladov

Financovanie prevádzkových nákladov

15. január 2019 Výška schváleného príspevku: 131 780,48 Eur

 

Miestna akčná skupina Vršatec začala s realizáciou projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD“ (kód projektu 302051N554) podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňa 9.4.2018. Celkové oprávnené náklady na projekt sú 138 716,30EUR. Poskytovateľ poskytne MAS Vršatec nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 131 780,48 Eur, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu.

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS Vršatec prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Financovanie profesionálneho a skúseného personálu a taktiež zabezpečenie dostatočného technického vybavenia kancelárie bude mať pozitívny dopad na kvalitnú implementáciu stratégie MAS  a naplnenie jej hlavného cieľa.


Obdobie realizácie projektu:  január 2018 – október 2019

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200