Projekty

ÚvodProjekty Projekty CLLD 2014-2020 Prevádzkové náklady a náklady na oživenie III - MAS Vršatec

Prevádzkové náklady a náklady na oživenie III - MAS Vršatec

24. október 2023 Výška schváleného príspevku: 116 710,45 Eur

Miestna akčná skupina Vršatec začala s realizáciou projektu „Prevádzkové náklady a náklady na oživenie III - MAS Vršatec" (kód projektu 309190DHK6) podporeného z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňa 29.9.2023.  Celkové oprávnené náklady na projekt sú 116 710, 45 EUR. 

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS Vršatec prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Financovanie profesionálneho a skúseného personálu a taktiež zabezpečenie dostatočného technického vybavenia kancelárie bude mať pozitívny dopad na kvalitnú implementáciu stratégie MAS Vršatec  a naplnenie jej hlavného cieľa.

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200