Projekty

ÚvodProjekty Projekty CLLD 2014-2020 Financovanie prevádzkových nákladov II

Financovanie prevádzkových nákladov II

25. január 2021 Výška schváleného príspevku: 107 750,00 Eur

Miestna akčná skupina Vršatec začala s realizáciou projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD“ (kód projektu 302051ANH1) podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňa 1.11.2019. Celkové oprávnené náklady na projekt sú 107 750,00 EUR. Poskytovateľ poskytne MAS Vršatec nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 102 362,50,0 Eur, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu.

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS Vršatec prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Financovanie profesionálneho a skúseného personálu a taktiež zabezpečenie dostatočného technického vybavenia kancelárie bude mať pozitívny dopad na kvalitnú implementáciu stratégie MAS Vršatec  a naplnenie jej hlavného cieľa.

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200