Projekty

ÚvodProjekty Projekty CLLD 2014-2020 MAS Vršatec - Financovanie implementácie stratégie CLLD

MAS Vršatec - Financovanie implementácie stratégie CLLD

16. november 2020 Výška schváleného príspevku: 579 625,27 Eur
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Miestnej akčnej skupiny Vršatec pre programové obdobie 2014-2020  je hlavným nástrojom, za pomoci ktorého sa MAS Vršatec snaží o rozvoj a podporu oprávneného územia v danom období za pomoci uplatnenia komunitne vedeného miestneho rozvoja. Hlavným predmetom projektu je samotná implementácia stratégie CLLD.  Celkové zameranie  projektu  je v súlade s  programovou stratégiou IROP.  Projekt predstavuje viaceré ucelené, komplexné operácie za účelom efektívneho naplnenia stanovených cieľov stratégie MAS Vršatec a uspokojenia miestnych potrieb. Úspešná implementácia stratégie CLLD  Miestnej akčnej skupiny Vršatec napomôže k zlepšeniu života miestnych obyvateľov, podnikateľov ale aj návštevníkov územia, keďže sa zameriava na podporu podnikania, zatraktívnenie a propagáciu územia MAS Vršatec v rámci turizmu a v neposledom rade prispeje k skvalitneniu života obyvateľov za pomoci  obcami/mestami realizovaných projektov. Jednou z priorít je tiež zvýšenie zamestnanosti prostredníctvom podpory podnikateľských projektov pri ktorých bude dochádzať k tvorbe nových pracovných miest.  Nebude presadzovaný však len dôraz na zvýšenie zamestnanosti , no v oblasti podnikania sa bude prihliadať aj na inovatívnosť a na to, aby sa do regiónu dostali nové produkty a služby, prípadne produkty a služby , ktoré v regióne doposiaľ nie sú. 
Za pomoci  implementácie stratégie sa MAS Vršatec bude snažiť vytvoriť územie so zvýšenou pridanou hodnotu, stabilným podnikateľským prostredím na vidieku za pomoci využitia miestnych zdrojov či  poľnohospodárstva. Pre obyvateľov územia to prinesie  zvýšenie životného štandardu a zatraktívnenie územia nie len pre domáchych obyvateľov ale aj pre turistov, a to aj za pomoci  posilneného marketingu.
 
 
 
 
  

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200