Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod Komunitná obec - komunitná škola v projekte VIDIEK BEZ HRANÍC

Komunitná obec - komunitná škola v projekte VIDIEK BEZ HRANÍC

18. apríl 2018 Novinky 0 komentárov
Komunitná obec - komunitná škola v projekte VIDIEK BEZ HRANÍC

Názov projektu:Vidiek bez hraníc

kód projektu:304031D043

Prioritná os: 3 Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita: Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami(1b), kde vedúcim partnerom je Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, hlavný cezhraničný partner MAS Moravský Kras z.s a partnermi projektu sú MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s a miestna akčná skupina Vršatec. Všetky MAS spoločne napĺňajú cieľ zvýšenia kvality úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V dňoch 12. – 13.04.2018 sa konala vzdelávacia akcia  „Komunitná obec - komunitná škola“ – druhá aktivita v rámci projektu Vidiek bez hraníc na území miestnej akčnej skupiny Vizovicko a Slušovicko v Českej republike.  Exkurzia bola určená predovšetkým  zástupcom samospráv, riaditeľom škôl a pedagógom.

Na úvod sa v hoteli Acitivity v obci Všemina predstavili projektoví partneri s krátkymi prezentáciami o svojom území a činnostiach. Po predstavení projektu a jednotlivých partnerov prišla na rad prvá odborná prednáška, v ktorej vystúpil Ing. Ján Fiala,  člen Národnej siete obecných komunitných škôl s prednáškou Komunitné školy – cesta k celoživotnému učeniu trochu inak. Účastníkom vzdelávacej aktivity ozrejmil potrebu komunitného spolužitia a jeho výhody pre členov spoločnosti. Na záver upozornil aj na viaceré vzdelávacie aktivity, ktoré budú realizované v Českej republike a zaoberajú sa tematikou komunitného vzdelávania.

Po prednáške sa konali exkurzie do zaujímavých základných škôl a obcí. V obci Neubuz nás privítala starostka obce, ktorá nám bližšie predstavila jej fungovanie, zrealizované ale aj pripravované projekty. Do debaty sa zapojili hlavne účastníci, ktorý zastupovali samosprávy. Riaditeľka malotriednej základnej školy v obci nám ukázala jej priestory a popísala spôsob vyučovania ale aj spoluprácu s obcou na  projektoch. Súčasťou obce je aj komunitná škola SOVA, ktorá nie len domácim poskytuje možnosť doplnkového vzdelávania. K jej činnostiam sa bližšie vyjadrila  vedúca komunitnej školy.  Následne sme sa boli pozrieť do obce Hvozdná. Tu nás privítal starosta obce spolu s riaditeľkou školy, ktorá  pred pár rokmi zvýšila svoju kapacitu formou kontajnerovej prístavby. Účastníci mali možnosť bližšie si pozrieť priestory základnej aj materskej školy, ktorých súčasťou je aj exteriérové ihrisko a školská záhrada. Obe slúžia na výučbu žiakov ale aj na oddych a spoločné školské akcie.

Zo školy sa skupina presunula do obecného divadla.  Dozvedeli sme sa čo to o histórii obce, divadla, združení fungujúcich v obci. Na záver sme  videli krátky film z produkcie obce Hvozdná, ktorý mapoval históriu vzniku obce.

Po týchto prehliadkach nasledoval presun do hotela vo Všemine, kde bola  pripravená večera. Po večeri mali účastníci možnosť ochutnať regionálne produkty jednotlivých partnerov projektu a tiež si prelistovať či vziať z propagačné materiály projektových partnerov.

Druhý deň po raňajkách  mali účastníci možnosť pozrieť si priestory základnej školy  v Slušoviciach. Priestormi školy nás sprevádzal pán riaditeľ, ktorý bližšie predstavil aj projekty zrealizované školou a financované z rôznych fondov. Predstavil nám tiež projektové zámery, ktoré by chcela škola zrealizovať v blízkej budúcnosti. Videli sme telocvičňu a vonkajšie športoviská.

Ďalšou zastávkou bola základná škola s materskou školou Kašava, kde sa všetci v praxi dozvedeli, ako funguje komunitná škola, ako úzko spolupracuje obec a všetci jej obyvatelia, ako je takáto škola financovaná a aké sú najobľúbenejšie aktivity a vzdelávacie kurzy. Následná exkurzia po škole bola z hľadiska účastníkov vnímaná veľmi pozitívne, nakoľko priniesla hlavne pre pedagógov množstvo inšpiratívnych podnetov.Nasledoval obed, po ktorom sa účastníci presunuli na exkurziu do likérky Jelínek a do Státního zámku Vizovice.  Po týchto prehliadkach nasledovala cesta späť na Slovensko.

Túto vzdelávaciu akciu a pracovnú cestu  hodnotíme ako  inšpiratívnu s obrovským prínosom pre všetkých zúčastnených. Či už pre obce,  ale aj pre pedagógov. Účastníci mali možnosť vidieť krásne projekty a získať nové teoretické, ale aj praktické informácie. Hlavným cieľom tejto  vzdelávacej akcie bolo ukázať úzku spoluprácu zástupcov samospráv, škôl, spolkov a obyvateľov na komunitnom spôsobe života.

Fotografie zo vzdelávacej akcie nájdete TU:

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele