Návštevník regiónuunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Naše aktivityNaše aktivity Výzvynavštívte videoportál
MAS Vršatec
Chcem si požičať  podporte región  spod Vršatca    
Úvod „Podpora opatrovateľskej služby v obci Červený Kameň“

„Podpora opatrovateľskej služby v obci Červený Kameň“

27. január 2022 Novinky 0 komentárov
„Podpora opatrovateľskej služby v obci Červený Kameň“

 

„Podpora opatrovateľskej služby v obci Červený Kameň“

 

Obec Červený Kameň

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

Operačný program:     Ľudské zdroje

Kód výzvy:                 OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Kód projektu:             312081BKB5

Názov projektu:          Podpora opatrovateľskej služby v obci Červený Kameň Realizácia projektu:    01.2022 – 11.2023

Rozpočet projektu:     16 320,00 €

Spolufinancovanie:     0 %

Cieľová skupina:        1. deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

  1. seniori, resp. obyvatelia našej obce so zdravotným znevýhodnením, ktorým bolo na základe rozhodnutia predelená opatrovateľská pomoc zo strany obce.
  2. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Ciele projektu:            Cieľom projektu je zabezpečiť rozvoj životnej úrovne cieľových skupín a zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v obci Červený Kameň. Uvedený cieľ prispeje k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

Aktivity projektu:       Hlavnou aktivitou projektu je „Poskytovanie opatrovateľskej služby“. Hlavná aktivita sa vykonáva počas 23 mesiacov realizácie projekt. Opatrovateľskú službu poskytuje 1 opatrovateľka na celý úväzok v pracovnoprávnom vzťahu žiadateľa. Cieľovou skupinou projektu sú: 1. Deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby; - seniori, resp. obyvatelia našej obce so zdravotným znevýhodnením, ktorým bolo na základe rozhodnutia predelená

opatrovateľská pomoc zo strany obce. 2. Zamestnanci vykonávajúci politiky a

opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore – pôvodní, resp. noví zamestnanci pre výkon opatrovania.

 

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele