Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod „Podpora opatrovateľskej služby v obci Dulov“

„Podpora opatrovateľskej služby v obci Dulov“

23. október 2019 Novinky 0 komentárov
„Podpora opatrovateľskej služby v obci Dulov“

Obec Dulov realizuje dopytovo-orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Operačný program:     Ľudské zdroje

Kód výzvy:                OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Kód projektu:             312041T133

Názov projektu:          Podpora opatrovateľskej služby v obci Dulov

Realizácia projektu:    10.2019 – 11.2021

Rozpočet projektu:     59 280,00 €

Spolufinancovanie:     0 %

Cieľová skupina:        1. deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby                                    

                                2. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore                                

Ciele projektu:        Cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v obci Dulov. Uvedený cieľ prispeje k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

Aktivity projektu:    Hlavnou aktivitou projektu je „Poskytovanie opatrovateľskej služby“ počas 26 mesiacov realizácie projektu v obci Dulov. Predmetnú službu poskytujú 4 opatrovateľky na plný úväzok. Poskytovanie opatrovateľskej služby prebieha v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách, v zmysle ustanovení §12 odsek 1 písm. c) bod 2 (Domáca opatrovateľská služba); §13 odsek 3 (Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí) a § 41 (Opatrovateľská služba).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk , www.employment.gov.sk

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele