Aktuality

Úvod „Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci Dulov“

„Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci Dulov“

4. 1. 2022

 

Obec Dulov

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

Operačný program:     Ľudské zdroje

Kód výzvy:                OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Kód projektu:             312081BIM7

Názov projektu:          Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci Dulov

Realizácia projektu:    01.2022 – 11.2023

Rozpočet projektu:     32 640,00 €

Spolufinancovanie:     0 %

Cieľová skupina:        1. deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

                                2. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Ciele projektu:            Cieľom projektu je zabezpečiť rozvoj životnej úrovne cieľových skupín a zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v obci Dulov. Uvedený cieľ prispeje k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

Aktivity projektu:       Hlavnou aktivitou projektu je „Poskytovanie opatrovateľskej služby“. Hlavná aktivita sa vykonáva počas 23 mesiacov realizácie projekt. Opatrovateľskú službu poskytujú  2 opatrovateľky, resp. opatrovatelia na celý úväzok v pracovnoprávnom vzťahu žiadateľa. Cieľovou skupinou projektu sú: 1. Deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby; - seniori, resp. obyvatelia našej obce so zdravotným znevýhodnením, ktorým bolo na základe rozhodnutia predelená opatrovateľská pomoc zo strany obce. 2. Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore – pôvodní, resp. noví zamestnanci pre výkon opatrovania.

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk, www.employment.gov.sk

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200