Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty CLLD 2014-2020

CLLD 2014-2020

25. január 2021

Financovanie prevádzkových nákladov II

Projekty Výška schváleného príspevku: 107 750,00 Eur
Miestna akčná skupina Vršatec začala s realizáciou projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD“ (kód projektu 302051ANH1) podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.
16. november 2020

MAS Vršatec - Financovanie implementácie stratégie CLLD

Projekty Výška schváleného príspevku: 579 625,27 Eur
Miestna akčná skupina Vršatec začala s realizáciou projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD“ (kód projektu 302051ANH1) podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.
7. október 2020

Podpora na animácie a oživenie

Projekty Výška schváleného príspevku: 33 000,00 Eur
Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie MAS Vršatec aj prostredníctvom dostatočného pokrytia animačných nákladov. Financovanie nákladov na animácie , na propagáciu, informovanie širokej verejnosti  a výmenu informácií medzi miestnymi aktérmi bude mať pozitívny vplyv na rozširovanie vedomostí a zručnosti pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác. Projekt prispeva k napĺňaniu fokusovej oblasti 6B. Celkové náklady na prevádzkové náklady a náklady na animácie (oživenie) nepresahujú 20% celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja. Náklady na animácie  sú 15,15 % z celkových nákladov na chod MAS a animácie.
15. január 2019

Financovanie prevádzkových nákladov

Projekty Výška schváleného príspevku: 131 780,48 Eur
ukazovatele