Projekty

ÚvodProjekty Projekty spolupráce Ukončenie projektu Vidiek bez hraníc

Ukončenie projektu Vidiek bez hraníc

8. december 2020 Výška schváleného príspevku: 73 499,17 Eur

Miestna akčná skupina Vršatec ukončila projekt „Vidiek bez hraníc“ (kód projektu 304031D043) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020. Cezhraničný projekt sa realizoval v spolupráci s Kopaničiarsky región -MAS, MAS Moravský kras z.s., MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. v období august 2017 – október 2018.Celkový rozpočet projektu bol 73 499,17 €, pričom pozostával zo zdrojov EÚ  62 474,28 €, zo ŠR SR 3 683,40 € a z vlastných zdrojov partnerov 5508,24€.

Cieľom projektu bolo zapojenie viacerých subjektov z rôznych oblastí života do odovzdávania skúseností a sieťovania medzi jednotlivými partnermi projektu a riešenie konkrétnych problematík prostredníctvom partnerstva. Projekt riešil problematiku nedostatočného marketingu kultúrneho a prírodného dedičstva, predaja výrobkov regionálnych producentov, trávenie voľného času na území regiónov a slabšie kapacity na získanie finančných prostriedkov na projekty spolupráce. Nosnými aktivitami boli 4 dvojdňové vzdelávacie podujatia, z ktorých každá sa konala v jednom z území partnerov. V dňoch 26. – 27.09.2017 sa konala exkurzia – prvá aktivita k projektu „Vidiek bez hraníc“ na území miestnej akčnej skupiny Moravský kras v Českej republike. Hlavnou témou  prednášok boli Inovatívne trendy v marketingu regionálnych produktov a služieb. Druhá vzdelávacia  akcia sa konala na území MAS Vizovicko a Slušovicko a nosnou témou tohto podujatia bola Komunitná obec - komunitnáškola. Exkurzia bola určená predovšetkým  zástupcom samospráv, riaditeľom škôl a pedagógom. Tretím miestom  konania odbornej exkurzie na tému Marketing cestovného ruchu bolo územie MAS Vršatec. Posledným vzdelávacím podujatím bola odborná exkurzia u hlavného partnera projektu Kopaničiarsky región -MAS na tému Spolupráca s podporou EÚ určená zamestnancom v oblasti samosprávy alebo regionálneho rozvoja. V rámci projektu Vidiek bez hraníc vznikli 4 spoločné publikácie, z ktorých každá obsahuje najväčšie zaujímavosti zo všetkých regiónov v danej problematike.  Výstupom je aj spoločná databáza, resp. zásobník projektových zámerov spolupráce dvoch a viacerých partnerov, ktoré sa vykreovali medzi dôležitými aktérmi rozvoja vidieka.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200