Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Aktualizácia č. 1: Výzvy IROP-CLLD-P782-512-001 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

28. február 2020 Výzvy 15 dokumentov

Miestna akčná skupina Vršatec aktualizuje vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P782-512-001 v zmysle aktualizácie. č. 1

Dátum vyhlásenia: 22.10.2019

Dátum schválenia aktualizácie č. 1 : 27.2.2020

Dátum uzavretia:    MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.masvrsatec.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mpsr.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 69 644 EUR.

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok (ŽoPR)

 

Zoznam dokumetnov

Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie IROP bsz
Príloha č. 02a ZoPr - Test podniku v ťažkostiach IROP bsz
Príloha č. 03 ZoPr Úverový prísľub IROP bsz
Príloha č. 04 ŽoPr Údaje na vyžiadanie výpisu RT bsz
Príloha č. 05 ŽoPr Rozpočet projektu bsz
Príloha č. 06 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie bsz
Príloha č. 02 ZoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach IROP bsz
Príloha č. 02b ZoPr Pokyny k vyplneniu testu pdoniku v ťažkostiach IROP bsz
Príloha č. 05 ŽoPr Rozpočet projektu ssz
Príloha č. 04 ŽoPr Údaje na vyžiadanie výpisu RT ssz
Výzva IROP CLLD P782-512-001 ssz
Informácia o aktualizácia výzvy na aktivitu B2
Výzva IROP-CLLD-P782-512-001 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Prílohy k výzve Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Zmluva s Realizátorom stratégie_vzor

ukazovatele