Výzvy

ÚvodVýzvy Výzva MAS 028/6.4/4

Výzva MAS 028/6.4/4

3. 6. 2024 2 dokumenty

Podopatrenie 6.4 - Výzva MAS 028/6.4/4

Miestna akčná skupina Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200