Výzvy

ÚvodVýzvy PRV - Podopatrenie 7.2 Výzva MAS 028/7.2/2

Výzva MAS 028/7.2/2

12. 6. 2019 15 dokumentov

Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Vršatec) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov  vrátane investícii do energie  z obnoviteľných zdrojov a úspor energie . Dĺžka trvania výzvy je od 12.06. 2019 do 17.10. 2019. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0908 505 618, masvrsatec@masvrsatec.sk.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 12.6.2019

Dátum uzavretia: 17.10.2019

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 142 500,00 €
za zdroj ŠR: 47 500,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Vršatec

 

 

Výzvu nájdete TU.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200