Výzvy

ÚvodVýzvy PRV - Podopatrenie 7.4

PRV - Podopatrenie 7.4

4. 10. 2019 2 dokumenty

Zmena termínu ukončenia Výzvy MAS 028/7.4/1

Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS 028/7.4 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy na 31.10.2019. 
7. 6. 2019 15 dokumentov

Výzva MAS 028/7.4/1

Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200