Výzvy

ÚvodVýzvy PRV - Podopatrenie 7.5

PRV - Podopatrenie 7.5

1. 3. 2021 18 dokumentov

Výzva MAS 028/7.5/3 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Vršatec (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)
11. 5. 2020 1 dokument

Predĺženie termínu výzvy MAS 028/7.5/2 - Podpora rekreačnej a turistickej infraštruktúry

Miestna akčná skupina oznamuje, že predĺžila uzávierku výzvy: MAS_028/7.5/2
17. 2. 2020 17 dokumentov

Výzva MAS Vršatec 028/7.5/1 - Podpora rekreačnej a turistickej infraštruktúry

Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200