Výzvy

ÚvodVýzvy Výzva na odborných hodnotiteľov

Výzva na odborných hodnotiteľov

2. 6. 2020 1 dokument

Výzva na odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 028/6.4/1

Miestna akčná skupina Vršatec   v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD ) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od  2. 6. 2020 do 31. 7. 2020 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov  ŽoNFP  pre podopatrenie 6.4 -  Podpora na investície do vytvárania  a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)
2. 6. 2020 1 dokument

Výzva na odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 028/7.5/2

Miestna akčná skupina Vršatec   v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD ) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od  2. 6. 2020 do 31. 7. 2020 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov  ŽoNFP  pre podopatrenie 7.5 -  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácii a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné  využitie (mimo Bratislavský kraj)
12. 6. 2019 1 dokument

Výzva na odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 028/7.2

Miestna akčná skupina Vršatec   v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD ) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od  12. 6. 2019 do 30. 8. 2019 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov  ŽoNFP  pre podopatrenie 7.2 -  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania  všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov  vrátane investícii do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
7. 6. 2019 1 dokument

Výzva na odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 028/7.4

Miestna akčná skupina Vršatec   v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD ) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od  7. 6. 2019 do 30. 8. 2019 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov  ŽoNFP  pre podopatrenie 7.4 -  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200