Výzvy

ÚvodVýzvy

Výzva IROP-CLLD-P782-511-003 pre PODNIKATEĽOV!

20. 4. 2020 4 dokumenty

Miestna akčná skupina Vršatec

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P782-511-003 pre

PODNIKATEĽOV

 

Dátum vyhlásenia: 20.4.2020

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. 30.6.2020

2. 30.8.2020

n. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca

 

Indikatívna výška finančných prostriekov alokovaných na výzvu predstavuje 450 000 EUR.

 

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok.

 

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200