Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Výzva IROP-CLLD-P782-511-003 pre PODNIKATEĽOV!

20. apríl 2020 Výzvy 4 dokumenty

Miestna akčná skupina Vršatec

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P782-511-003 pre

PODNIKATEĽOV

 

Dátum vyhlásenia: 20.4.2020

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. 30.6.2020

2. 30.8.2020

n. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca

 

Indikatívna výška finančných prostriekov alokovaných na výzvu predstavuje 450 000 EUR.

 

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok.

 

 

Zoznam dokumetnov

Prílohy k žiadosti o príspevok
Vzor zmluvy s realizátorom stratégie
Výzva IROP-CLLD-P782-512-003 Podpora podnikania a inovácií
Prílohy k výzve Podpora podnikania a inovácií

ukazovatele