Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Výzva IROP-CLLD-P782-512-004 Učebne základných škôl

16. jún 2020 Výzvy 5 dokumentov

Miestna akčná skupina Vršatec

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P782-512-004

pre

UČEBNE ZÁKLADNÝCH  ŠKÔL

 

 

Dátum vyhlásenia: 16.6.2020

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. 30.8.2020

2. 30.10.2020

n. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca

 

Indikatívna výška finančných prostriekov alokovaných na výzvu predstavuje  10 000 EUR.

 

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok.

Zoznam dokumetnov

Prílohy k žiadosti
Prílohy k výzve_nové logo
Výzva IROP-CLLD-P782-512-004 Učebne základných škôl
Vzor zmluvy s realizátorom stratégie
Rozpočet projektu

ukazovatele