Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy Výzva MAS 028/7.2/2

Výzva MAS 028/7.2/2

12. jún 2019 Výzvy 15 dokumentov

Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Vršatec) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov  vrátane investícii do energie  z obnoviteľných zdrojov a úspor energie . Dĺžka trvania výzvy je od 12.06. 2019 do 17.10. 2019. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0908 505 618, masvrsatec@masvrsatec.sk.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 12.6.2019

Dátum uzavretia: 17.10.2019

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 142 500,00 €
za zdroj ŠR: 47 500,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Vršatec

 

 

Výzvu nájdete TU.

Zoznam dokumetnov

Príloha 2B
Príloha 4B
Príloha 5B
Príloha 6B
Príloha 8A
Príloha 13A
Príloha 15A
Príloha 16A
Príloha 17B
Príloha 19B
Príloha 21B
Príloha 22B
Príručka
Výberové a hodnotiace kritériá
Výzva MAS Vršatec 7.2

ukazovatele