Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Výzva na odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 028/6.4/1

2. jún 2020 Výzvy 1 dokument

Miestna akčná skupina Vršatec   v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD ) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od  2. 6. 2020 do 31. 7. 2020 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov  ŽoNFP  pre podopatrenie 6.4 -  Podpora na investície do vytvárania  a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Zoznam dokumetnov

Výzva na odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 028/6.4/1

ukazovatele