Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy Výzva na odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 028/7.2

Výzva na odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 028/7.2

12. jún 2019 Výzvy 1 dokument

Miestna akčná skupina Vršatec   v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD ) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od  12. 6. 2019 do 30. 8. 2019 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov  ŽoNFP  pre podopatrenie 7.2 -  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania  všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov  vrátane investícii do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Zoznam dokumetnov

Výzva na odborných hodnotiteľov pre Výzvu MAS 028/7.2

ukazovatele