Výzvy

ÚvodVýzvy PRV - Podopatrenie 6.4 Aktualizácia výzvy MAS 028/6.4/1 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Aktualizácia výzvy MAS 028/6.4/1 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

29. 9. 2020 5 dokumentov

Miestna akčná skupina MAS Vršatec

aktualizuje vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Vršatec) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 6, podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Z dôvodu aktualizácie príručky pre prijímateľa LEADER sa aktualizovala aj príloha k výzve 6B.

 

Dĺžka trvania výzvy je od 27.5. 2020 do 27.11.2020. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0908 505 618, masvrsatec@masvrsatec.sk.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia:   27.5.2020

Dátum uzavretia:     27.11.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 75 000,00€
za zdroj ŠR: 25 000,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Vršatec

Podrobné informácie ohľadom výzvy nájdete TU

V priložených dokumentoch nájdete aktualizovanú výzvu a prílohy na stiahnutie.

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200