Výzvy

ÚvodVýzvy PRV - Podopatrenie 6.4

PRV - Podopatrenie 6.4

3. 9. 2021 3 dokumenty

Aktualizácia výzvy MAS 028/6.4/2

Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)
7. 6. 2021 2 dokumenty

Výzva ukončená: Výzva MAS 028/6.4/2

Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)
26. 5. 2020 5 dokumentov

Výzva MAS Vršatec MAS 028/6.4/1 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200