Výzvy

ÚvodVýzvy PRV - Podopatrenie 6.4 Výzva MAS Vršatec MAS 028/6.4/1 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Výzva MAS Vršatec MAS 028/6.4/1 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

26. 5. 2020 5 dokumentov

Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Vršatec) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 6, podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 27.5. 2020 do 27.11.2020. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0908 505 618, masvrsatec@masvrsatec.sk.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia:   27.5.2020

Dátum uzavretia:     27.11.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 75 000,00€
za zdroj ŠR: 25 000,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Vršatec

 Podrobné informácie ohľadom výzvy nájdete: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=5e7b68c7-5ade-49d9-81b4-1b50240b758b

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200